Dòng Nội dung
1
Bệnh tuyến giáp
Hà Nội : Đại học Hòa Bình
109 tr.
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
2
Các kỹ thuật chọn mẫu
Hà Nội : Đại học Hòa Bình
28 tr.
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
3
Các phương pháp điều trị trong tâm thần học
Hà Nội : Đại học Hòa Bình
29 tr.
ThS. Nguyễn Thị Duyên
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
4
Cấp cứu tâm thần
Hà Nội : Đại học Hòa Bình
25 tr.
ThS. Nguyễn Thị Duyên
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
5
Chăm sóc người bệnh động kinh
Hà Nội : Đại học Hòa Bình
52 tr.
ThS. Nguyễn Thị Duyên
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)