Dòng Nội dung
1
Giải phẫu : Lý thuyết Giải phẫu bệnh
Hà Nội : Đại học Hòa Bình
172 tr.
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:3)
2
Giải phẫu : Thực tập Giải phẫu bệnh
Hà Nội : Đại học Hòa Bình
27 tr.
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
3
Giải phẫu bệnh : Da và các bộ phận phụ thuộc da
Hà Nội : Đại học Hòa Bình
31 tr.
TS. Quách Thị Yến
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
4
Giải phẫu bệnh : Hệ sinh dục nữ
Hà Nội : Đại học Hòa Bình
33 tr.
TS. Quách Thị Yến
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
5
Giải phẫu bệnh : Hệ tuần hoàn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình
25 tr.
TS. Quách Thị Yến
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)