Dòng Nội dung
1
Bán đấu giá tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại từ thực tiễn thành phố Hà Nội / TS. Nguyễn Bích Thảo hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2022
98 tr.
Đỗ Thị Thanh Thủy
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)
2
Bảo đảm thực thi các quy định về quyền sử dụng đất của hộ gia đình theo luật đất đai năm 2013 / PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2022
76 tr.
Huỳnh Xuân Khang
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)
3
Bảo hiểm y tế tự nguyện theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh An Giang / PGS.TS. Bùi Anh Thủy hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2022
72 tr.
Văn Thị Ngọc Phương
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)
4
Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo quy định của Pháp luật Việt Nam / TS. Bùi Ngọc Cường hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2023
101 tr.
Cao Thị Mai Nga
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:3)
5
Bảo vệ cổ đông thiểu số theo pháp luật / PGS.TS. Nguyễn Như Phát hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2022
96 tr.
Khiếu Minh Dũng
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)