Dòng Nội dung
1
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần sách Thái Hà / ThS. Trần Thị Lan hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
68 tr.
Phạm Thị Sáng
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
2
3
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH SX và TM Vico / ThS. Trần Thị Lan hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
81 tr.
Nguyễn Thị Sinh
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
4
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh / TS. Trần Thế Nữ hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
85 tr.
Lý Thị Huyền Trang
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
5