Dòng Nội dung
1
2
3
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp Gạch Tuynel Cam Thượng / ThS. Lê Thế Anh hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
83 tr.
Phan Thị Lan Anh
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
4
5
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Alpha / ThS. Nguyễn Thị Quyên hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
126 tr.
Nguyễn Hạnh Nguyên
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)