Dòng Nội dung
1
2
Đánh giá hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam / ThS. Phạm Thị Hà hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
60 tr.
Nguyễn Thị Hồng Hà
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
3
Đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tại công ty TNHH Vương Anh / TS. Nguyễn Thị Hà hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
59 tr.
Trần Thị Hạnh
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
4
Đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhung Hồng / PSG. TS. Nguyễn Đình Kiệm hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
65 tr.
Trần Thị Anh
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:3)
5
Giải pháp nâng cao chất tín dụng tại Ngân hàng ACB chi nhánh Duyên Hải / PGS. TS. Trần Thị Thái Hà hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2013
82 tr.
Hoàng Thị Huyền
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:3)