Dòng Nội dung
1
Giấu thông tin trong file ảnh / TS. Nguyễn Đăng Minh hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2019
73 tr.
Nguyễn Văn Lập
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
2
Nghiên cứu chữ ký điện tử và ứng dụng trong thanh toán điện tử / TS. Phạm Thế Quế hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2019
96 tr.
Nguyễn Xuân Hoàng
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)
3
Nghiên cứu một số kỹ thuật học máy và ứng dụng trong việc chuẩn đoán bệnh / PGS.TS. Nguyễn Việt Anh hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2019
46 tr.
Nguyễn Đức Thắng
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)
4
Nghiên cứu thiết kế Hệ thống core tích hợp các phân hệ quản lý / TS. Lê Xuân Đức hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2019
66 tr.
Lê Đình Khá
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)
5
Sử dụng mã MD5 trong phát triển ứng dụng môi trường Web / TS. Nguyễn Đăng Minh hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2019
52 tr.
Phạm Hữu Hảo
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)