Dòng Nội dung
1
Sử dụng phương pháp tối ưu tương tự, cục bộ để xử lý và phục hồi ảnh / TS. Đoàn Văn Hòa hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2019
71 tr.
Lê Đình Khánh
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)