Dòng Nội dung
1
Bảo mật trong các giao dịch thương mại điện tử / TS. Phạm Thế Quế hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2016
47 tr.
Dương Thu Hương
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)
2
Giấu thông tin trong file ảnh / TS. Nguyễn Đăng Minh hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2019
73 tr.
Nguyễn Văn Lập
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
3
Hoàn thiện Hạ tầng mạng máy tính phục vụ công tác điều hành tại BV Đại học Y Hà Nội / TS. Nguyễn Đăng Minh hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2024
63 tr.
Đào Thành Công
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)
4
Khai thác phần mềm Total Converter Video và sử dụng filter để lọc nhiễu video / TS. Nguyễn Đăng Minh hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
54 tr.
Lê Văn Tâm
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
5
Khai thác phần mềm Virtualdub, sử dụng các filter để nâng cao chất lượng Videoclip / TS. Nguyễn Đăng Minh hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2015
46 tr.
Dương Đình Khán
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)