Duyệt theo bộ sưu tập Bài giảng/Y (Tất cả)
Vệ sinh phòng bệnh nhân tâm thần (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Vệ sinh lao động (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Tỷ lệ thường dùng trong dịch tễ học (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Thanh trừ chất thải đặc (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Rối loạn ý thức (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Rối loạn tư duy (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Rối loạn trí tuệ (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Rối loạn trí nhớ (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Rối loạn hoạt động (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Rối loạn cảm xúc (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)