• Đề tài khoa học
  • Nhan đề: Khai thác Plugin Elementor và WooCommerce xây dựng website thương mại điện tử Wordpress

Tác giả cá nhân ThS. Nguyễn Việt Đức
Nhan đề Khai thác Plugin Elementor và WooCommerce xây dựng website thương mại điện tử Wordpress
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2022
Mô tả vật lý 52 tr.
Thuật ngữ chủ đề Đề tài NCKH
Từ khóa tự do Thương mại điện tử
Từ khóa tự do Đề tài NCKH
Từ khóa tự do Wordpress
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do CNTT
Từ khóa tự do Elementor
Từ khóa tự do WooCommerce
BST chủ đề 1 CNTT & Điện tử viễn thông
BST chủ đề 2 Công nghệ thông tin
00000000nam a2200000 a 4500
0011045
0025
004689DDFBA-B0FB-4B5B-81B7-E0CF69C50877
005202311081029
008 2022 vm| vie
0091 0
039|a20231108102951|bleduy|y20231107145909|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aThS. Nguyễn Việt Đức
245|aKhai thác Plugin Elementor và WooCommerce xây dựng website thương mại điện tử Wordpress
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2022
300|a52 tr.
650|aĐề tài NCKH
653|aThương mại điện tử
653|aĐề tài NCKH
653|aWordpress
653|aCông nghệ thông tin
653|aCNTT
653|aElementor
653|aWooCommerce
690|aCNTT & Điện tử viễn thông
691|aCông nghệ thông tin
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/detainckh/nam2022/1.nguyenvietduc_bia-1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào