• Đề tài khoa học
  • Nhan đề: Giải pháp Marketing trong tuyển sinh cho ngành du lịch tại Trường Đại học Hòa Bình

Tác giả cá nhân TS. Trần Diễm Hằng
Nhan đề Giải pháp Marketing trong tuyển sinh cho ngành du lịch tại Trường Đại học Hòa Bình
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2022
Mô tả vật lý 69 tr.
Thuật ngữ chủ đề Đề tài NCKH
Từ khóa tự do Đề tài NCKH
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Marketing
Từ khóa tự do Tuyển sinh
BST chủ đề 1 Du lịch
BST chủ đề 2 Du lịch
00000000nam a2200000 a 4500
0011046
0025
004A83DFFFF-0D5C-417C-B03E-0C70492CB2D8
005202311081039
008 2022 vm| vie
0091 0
039|a20231108103958|bleduy|y20231107145910|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aTS. Trần Diễm Hằng
245|aGiải pháp Marketing trong tuyển sinh cho ngành du lịch tại Trường Đại học Hòa Bình
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2022
300|a69 tr.
650|aĐề tài NCKH
653|aĐề tài NCKH
653|aDu lịch
653|aMarketing
653|aTuyển sinh
690|aDu lịch
691|aDu lịch
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/detainckh/nam2022/1.trandiemhang_bia-1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d3
Không tìm thấy biểu ghi nào