Tác giả tập thể Khoa Mỹ thuật CN - Kiến trúc
Nhan đề Mô tả CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng - 2019
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2019
Mô tả vật lý 54 tr.
Thuật ngữ chủ đề Mô tả CTĐT;2019
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Mô tả CTĐT
BST chủ đề 1 Khoa Mỹ thuật CN - Kiến trúc
BST chủ đề 2 Kiến trúc
00000000nam a2200000 a 4500
0011294
0021124
00494DA5C31-3093-45EF-83AD-94E7D974AB0B
005202405151416
008 2019 vm| vie
0091 0
039|a20240515141613|bleduy|c20240412113203|dleduy|y20240412112822|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aKhoa Mỹ thuật CN - Kiến trúc
245|aMô tả CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng - 2019
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2019
300|a54 tr.
650|aMô tả CTĐT;2019
653|aKiến trúc
653|aMô tả CTĐT
690|aKhoa Mỹ thuật CN - Kiến trúc
691|aKiến trúc
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/phucvudaotao/2019/kythuatxaydung_mt2019-01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào